Diverse Ischemic Postconditioning Protocols Affect the Infarction Size in Focal Ischemic Stroke
Joo-Seok Lee, Dong-Jun Song, Jong-Hwan Hong, Tae-Sun Kim, Sung-Pil Joo
J Cerebrovasc Endovasc Neurosurg. 2018;20(3):159-167.   Published online 2018 Sep 30     DOI: https://doi.org/10.7461/jcen.2018.20.3.159
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The neuroprotective effect and RNA‐sequence analysis of postconditioning on the ischemic stroke with diabetes mellitus tree shrew model
Ling Zhao, Shufen Tan, Qiwei Liao, Xia Li, Tingyu Ke, Shuqing Li
Brain and Behavior.2021;[Epub]     CrossRef
Systemic macrophage depletion attenuates infarct size in an experimental mouse model of stroke
Seung-Won Lee, Dong-Jun Song, Han-Seung Ryu, You-Sub Kim, Tae-Sun Kim, Sung-Pil Joo
Journal of Cerebrovascular and Endovascular Neurosurgery.2021; 23(4): 304.     CrossRef
Models of Ischemic Stroke (Review)
A. M. Golubev
General Reanimatology.2020; 16(1): 59.     CrossRef
Different ischemic duration and frequency of ischemic postconditioning affect neuroprotection in focal ischemic stroke
Chun-Yan Li, Wei Ma, Kuang-Pin Liu, Jin-Wei Yang, Xian-Bin Wang, Zhen Wu, Tong Zhang, Jia-Wei Wang, Wei Liu, Jie Liu, Yu Liang, Xing-Kui Zhang, Jun-Jun Li, Jian-Hui Guo, Li-Yan Li
Journal of Neuroscience Methods.2020; 346: 108921.     CrossRef