Optimal microcatheter shaping method customized for a patient-specific vessel using a three-dimensional printer
Tae Gon Kim
J Cerebrovasc Endovasc Neurosurg. 2021;23(1):16-22.   Published online 2021 Feb 3     DOI: https://doi.org/10.7461/jcen.2021.E2020.08.005
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A novel intelligent microcatheter-shaping method for embolization of intracranial aneurysm
Ling Song, Wei Ni, Wenzhi Wang, Guangming Yang, Jianjun Li, Xue Feng, Lan Qin, Wangsheng Lu, Yuxiang Gu, Yin Yin
Journal of Neurorestoratology.2021; 9(3): 196.     CrossRef